ಮುನಿಸು

ಕಾರಣವ ಹೇಳದೆ ದೂರ ನೀ ನಿಂದೆಯಾ,

ನಮ್ಮೀ ಸಲುಗೆ ನೀ ಹೀಗೆ ಮರೆತೆಯಾ.

ತಂಗಾಳಿ ಕೂಡ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ ನೆನಪು,

ನಿನ್ನೀ ನೆನಪಲ್ಲೇ ತುಂಬಿದೆ ಹುರುಪು.

ಆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಭೇಟಿಯಿಂದಲೆ ಬೇಟೆಯಾದೆ ನಾ,

ನನ್ನೆದೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಿತು ನಿನದೇ ನರ್ತನ.

ವಿರಸ ನೀನೀಗ ತಳೆದರೆ,

ನನ್ನೀ ಮನಸು ಒಪ್ಪುವುದೇ.

ಕಾರ್ಮೋಡ ತಡೆಯಿತೇ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬೆಳಕು,

ಸಾಗರದಲೆಯು ಮರೆಯಿತೇ ಚಂದ್ರನ ನೆನಪು.

ಆ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಮೂಡಿದೆ ಅಕ್ಷರ ಸಾಲು,

ಹುಸಿ ಮುನಿಸು ಇದೆಂದು ಆಯಿತು ಸಾಬೀತು.
🖌ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ 

Advertisements

ಭಾವೈಕ್ಯ

nature-02.jpgಸೃಷ್ಟಿಯೆಂಬುದು ಬರಿಯ ಸೊಬಗಲ್ಲ,

ಅದರೊಳಗಿನ ತಿಳಿಯ ಕೇಳ!

ಮೂಢ ಮಾನವನೇಕೆ ಅರಿಯ.

ಲೋಕ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಕರೆಯ!!…

 
ಗಿರಿಯ ಸಿರಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿ,

ಕಡಲೊಡಲ ಸೇರುವ ಜಲಕ್ಕಾವ ಭಾಷೆ.!

ಸಾಸಿರ ಉದರವ ತಣಿಸುವ ನದಿಗೆ

ನುಡಿಯೆಂಬುದೊಂದು ತಡೆಯೇ?!!

 

ನಭದಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆಗಲ್ಲ,

ಸೀಮೆ-ಅಧಿಕಾರವೆಂಬ ಗೊಡವೆ!

ಲೋಕ ಪ್ರಜ್ವಲಿಪ ಭಾನಿಗಿಹುದೇ,

ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದನೆಂಬ ಪರಿವೆ?!!

 
ಮನಬಲದಿ ಸಾಗುವ ವಾಯುವಿಗಲ್ಲ,

ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳ ಚಿಂತೆ!

ಜಗವ ನಡೆಸುವ ಗಾಳಿಗಿಹುದೇ,

ಅಸ್ಪ್ರಷ್ಯತೆಯ ಅಂಜಿಕೆ?!!

 
ದಿಶ-ದಿಶವ ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿಗೆ,

ಇಹುದಾವ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಸಲುಗೆ!

ಮಂಟಪದಿ ಬೆಳಗುವ ದೀಪಕ್ಕಿಹುದೇ,

ದೇವನ ನಾಮದ ಚಿಂತೆ?!!

 
ಯಗ ಯುಗದಿಂದ ಪುರೆವ ಇಳೆಗೆ,

ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ತನುಜರಲಿ ತೊಡಕು!

ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿ ಸಲಹುವ ಧರೆಗಿಹುದೇ,

ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡೆಂಬ ಒಡಕು?!!

 
ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಧ,

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯದಿ ಕೂಡಿದ ಮಾನವಗೇಕಯ್ಯ!

ಭಾವೈಕ್ಯದ ಬದುಕದೇ ಸುಂದರ,

ಬೇಧ ಮರೆತ ಜೀವನವೇ ಮಧುರ!!

ನೆನಪು

ಬೀಜಿ ಗಾಳಿಲ ಲೆತ್ತ್ ಪಂಡ್ಂಡ್,
ನಿನ್ನ ನೆನಪುದ ಕತೆ ಸಾರ…
ಮೋಡ ಸಾಲ್’ಡ್ ಮೂಡೊಂದುಂಡು,
ನಮ ಕಲೆಯಿನ ದಿನಮಾನಲ…

ಈ ಅರ್ಲಾದಿನ ಆ ನಂದಲ,
ತಟಪಟ ರಾವೊಂದುಂಡು…
ಕತ್ತಲೆ ಸಾದಿಡ್ ಎನ್ನ ಪಯನಲ,
ನನ ಒಂಚಿ ಪೊವೊಂದುಂಡು?…

ಉಡಲೆನ್ನ ಬರಡಾಂಡ್ 

ಕೇನಂದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಮಾಲೆ,

ಪಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ನೆಲ ಪತ್ತ್ ದೆ

ರೆಕ್ಕೆ ಈ ಜೊತೆ ದಾಂತೆನೆ.

clouds-jpg

ಕತ್ತಲೆ ಸಾದಿ

ಬಾನ ರಾಶಿಡ್ ಮೆನ್ಕುನ ಚಂದ್ರೆ,

ಮದೆಕ್ಕ್ ಸೇರಿಯೆನಾ?

ತಿರ್ತ ಭೂಮಿಡ, ಪಿಸ್’ರ್ ಪತ್ತ್’ದ್,

ತೆಲಿಕೆ ತಗ್ಗಾಯೆನಾ?

ಬೊಲ್ಪುದ ಜೀಟಿಗೆ ತೆಕ್ಕಾದ್

ಕತ್ತಲೆ ಸಾದಿಗ್ ನೂರಿಯೆನಾ?
ರಂಗ್ ರಂಗ್’ದ ರಂಗಾವಲ್ಲಿ 

ಬಣ್ಣ ಮಾಜಾದ್ಂಡ್|

ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುನ ಪಕ್ಕಿದ ರಾಶಿಲ,

ಸ್ವರ ತಗ್ಗಾದ್ಂಡ್|

ಪಟ ಪಟ ನಲಿಪುನ ಉಡಲ್’ಲ

ಇನಿ ಬೆಸರ್ ಪತ್ತ್’ದ್ಂಡ್||
ರಾಶಿ ಮಂದೆಲೆ ನಡುಟ್ಟು ಮೆನ್ಕಿನ,

ಆ ತೆಲಿಕೆ ಗೊಂಚಿಲ್’ಲ,

ಪೊಂಡು ದೂರ ಕೇನಂದೆ

ಎನ್ನ  ಮೋಕೆ ಲೆಪ್ಪುಲ…

ದಾಯೆಗ್ ಈ ತಾಪ ಪಂದ್

ಎಂಡ ಪನಂದೆಲ..
ಎನ್ನುಲಯಿದ ಸಾರ ಪದೊಕುಲೆನ್,

ಪನೊಡು ನಿಂಡ ಒರ|

ಸಾದಿ ಮದಪಂದೆ ಎನ್ನಂಚಿ ಬಲ,

ಈ ನನೊರ!

ಬಾಡಿನ ಎನ್ನ ಉಡಲ ತೋಟೊಗು ಈ,

ದೊರಿಪುಲ ಪನಿ ಬರ್ಸ…||
~ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮೋಕೆದ ಬರ್ಸ

ಸಾರ ಸಾರ ಮೋಡೊಲು ಸಾದಿ ಪತ್ತಿ ಬಾನೊಡು
ಪೊಸತ್ತೊಂಜಿ ರಂಗೇರ್ದ್ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಜತ್ತ್ಂಡ್
ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆಡ್ ನಡಪುನ ಪೊರ್ಲುಗು
ಬಾನನೆ ದುಂಬತ್ತ್ ಪನ್ನೀರ್ ತಲ್ತ್ಂಡ್..

ಮೂಜಿ ಲೋಕಡ್ಲ ತೊಜಂದಿ ಪೊರ್ಲಾಲ್ನ
ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಸಮ ಸರಿ ಗುಣ ಆಲ್ನ
ಮನ್ಮಥನರಸಿಲ ಸೋಪುನ ಸೊಬಗ್
ಯಾನೆ ಅರಸೆ ಅಲೆನ ಮಲ್ಲಿಗೆದುಡಲ್’ಗ್

ಚಂದ್ರನ ಕಲೆನೇ ತೋಜುಂಡು ಮೋನೆಡ್
ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಿಂಬಲ ಅಲೆನ ಕಣ್ಣ್’ಡ್.
ಪಗೆಲ್ ದೇವೆರೆ ಕಾಂತಿದ ಪೊನ್ನಗ್
ಮುಂದಲೆದೈಸಿರ ಅಲೆನ ರೂಪಗ್

ಉಡಲ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡ್ ತೂಂಕುದು ಅಲೆನ್
ಮೋಕೆದ ಬರ್ಸನೆ ದೋರ್ಪುವೆ ಯಾನ್
ಅನುದಿನ ಎನ್ನ ನಿದಿರೆದ ಕನಟ್ಟ್
ಬಂಗಾರ್ದ ತೇರೇರ್ದ್ ಬರ್ಪಲ್ ಆಲ್

Pic of Pain

The crowd was gathered beside a road, it wasn’t difficult for anyone to realise the severity of accident.
The motor bike rider who left his home few minutes back to buy a surprise gift for his dearest son’s birthday was now lying unconscious on the red ground, which made his broken right thigh and a deep wound in his back visible.
Sam managed to find some space admist the crowd to click the best pics of man who was fighting with death. As he had competents arround him, He wanted to be the first one to share this news in social media.
Only after hard 15 mins. there rushed in a man between the crowd of humans without humanity for the poor riders assistance. That man turned his body as a part of helping him, which gave a clear view of his face but to know his breath had already stopped.
Sam who seemed happy with his photographs was now on his kneels, tears rolling over his eyes and whispering only word ‘pappa’.

ಅಪ್ಸರೆ

ಪುಣ್ಣಮೆ ಚಂದ್ರನ ಪೊರ್ಲುಗು ಮರ್ಲಾಯಿ,
ಆ ಕಡಲ ಸೆಲೆತ್ತಂಚ|
ನಲಿತ್ತೂಂದು ಉಂಡು ಎನ್ನಲ ಉಡಲ್,
ಪನ್, ದಾಯೆಗ್ ಇಂಚ?|

ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆಡ್ ತಿರ್ಗ್’ದ್ ತೂನಗ,
ಉಂತ್ಂಡ್ ಉಸುಲು ಒಂತೆ|
ದಿಟ್ಟಿನ್ ದೆರ್ಪುನ ತಂಕಲ ದಾಂತೆ
ಸೋತೆನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ||

ಎಲ್ಯ ಪಜ್ಜೆಲೆಡೆ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಕಂಡಿಯ,
ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ಜಾಗೆ|
ಬರುವಲ್ ಪಂಡ್’ದ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ,
ಅಪ್ಸರೆ ಈಯೆಗೆ……!!

~ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ