ಮುನಿಸು

ಕಾರಣವ ಹೇಳದೆ ದೂರ ನೀ ನಿಂದೆಯಾ,

ನಮ್ಮೀ ಸಲುಗೆ ನೀ ಹೀಗೆ ಮರೆತೆಯಾ.

ತಂಗಾಳಿ ಕೂಡ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ ನೆನಪು,

ನಿನ್ನೀ ನೆನಪಲ್ಲೇ ತುಂಬಿದೆ ಹುರುಪು.

ಆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಭೇಟಿಯಿಂದಲೆ ಬೇಟೆಯಾದೆ ನಾ,

ನನ್ನೆದೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಿತು ನಿನದೇ ನರ್ತನ.

ವಿರಸ ನೀನೀಗ ತಳೆದರೆ,

ನನ್ನೀ ಮನಸು ಒಪ್ಪುವುದೇ.

ಕಾರ್ಮೋಡ ತಡೆಯಿತೇ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬೆಳಕು,

ಸಾಗರದಲೆಯು ಮರೆಯಿತೇ ಚಂದ್ರನ ನೆನಪು.

ಆ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಮೂಡಿದೆ ಅಕ್ಷರ ಸಾಲು,

ಹುಸಿ ಮುನಿಸು ಇದೆಂದು ಆಯಿತು ಸಾಬೀತು.
🖌ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ 

Advertisements

ಭಾವೈಕ್ಯ

nature-02.jpgಸೃಷ್ಟಿಯೆಂಬುದು ಬರಿಯ ಸೊಬಗಲ್ಲ,

ಅದರೊಳಗಿನ ತಿಳಿಯ ಕೇಳ!

ಮೂಢ ಮಾನವನೇಕೆ ಅರಿಯ.

ಲೋಕ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಕರೆಯ!!…

 
ಗಿರಿಯ ಸಿರಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿ,

ಕಡಲೊಡಲ ಸೇರುವ ಜಲಕ್ಕಾವ ಭಾಷೆ.!

ಸಾಸಿರ ಉದರವ ತಣಿಸುವ ನದಿಗೆ

ನುಡಿಯೆಂಬುದೊಂದು ತಡೆಯೇ?!!

 

ನಭದಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆಗಲ್ಲ,

ಸೀಮೆ-ಅಧಿಕಾರವೆಂಬ ಗೊಡವೆ!

ಲೋಕ ಪ್ರಜ್ವಲಿಪ ಭಾನಿಗಿಹುದೇ,

ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದನೆಂಬ ಪರಿವೆ?!!

 
ಮನಬಲದಿ ಸಾಗುವ ವಾಯುವಿಗಲ್ಲ,

ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳ ಚಿಂತೆ!

ಜಗವ ನಡೆಸುವ ಗಾಳಿಗಿಹುದೇ,

ಅಸ್ಪ್ರಷ್ಯತೆಯ ಅಂಜಿಕೆ?!!

 
ದಿಶ-ದಿಶವ ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿಗೆ,

ಇಹುದಾವ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಸಲುಗೆ!

ಮಂಟಪದಿ ಬೆಳಗುವ ದೀಪಕ್ಕಿಹುದೇ,

ದೇವನ ನಾಮದ ಚಿಂತೆ?!!

 
ಯಗ ಯುಗದಿಂದ ಪುರೆವ ಇಳೆಗೆ,

ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ತನುಜರಲಿ ತೊಡಕು!

ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿ ಸಲಹುವ ಧರೆಗಿಹುದೇ,

ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡೆಂಬ ಒಡಕು?!!

 
ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಧ,

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯದಿ ಕೂಡಿದ ಮಾನವಗೇಕಯ್ಯ!

ಭಾವೈಕ್ಯದ ಬದುಕದೇ ಸುಂದರ,

ಬೇಧ ಮರೆತ ಜೀವನವೇ ಮಧುರ!!

ನೆನಪು

ಬೀಜಿ ಗಾಳಿಲ ಲೆತ್ತ್ ಪಂಡ್ಂಡ್,
ನಿನ್ನ ನೆನಪುದ ಕತೆ ಸಾರ…
ಮೋಡ ಸಾಲ್’ಡ್ ಮೂಡೊಂದುಂಡು,
ನಮ ಕಲೆಯಿನ ದಿನಮಾನಲ…

ಈ ಅರ್ಲಾದಿನ ಆ ನಂದಲ,
ತಟಪಟ ರಾವೊಂದುಂಡು…
ಕತ್ತಲೆ ಸಾದಿಡ್ ಎನ್ನ ಪಯನಲ,
ನನ ಒಂಚಿ ಪೊವೊಂದುಂಡು?…

ಉಡಲೆನ್ನ ಬರಡಾಂಡ್ 

ಕೇನಂದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಮಾಲೆ,

ಪಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ನೆಲ ಪತ್ತ್ ದೆ

ರೆಕ್ಕೆ ಈ ಜೊತೆ ದಾಂತೆನೆ.

clouds-jpg

ಕತ್ತಲೆ ಸಾದಿ

ಬಾನ ರಾಶಿಡ್ ಮೆನ್ಕುನ ಚಂದ್ರೆ,

ಮದೆಕ್ಕ್ ಸೇರಿಯೆನಾ?

ತಿರ್ತ ಭೂಮಿಡ, ಪಿಸ್’ರ್ ಪತ್ತ್’ದ್,

ತೆಲಿಕೆ ತಗ್ಗಾಯೆನಾ?

ಬೊಲ್ಪುದ ಜೀಟಿಗೆ ತೆಕ್ಕಾದ್

ಕತ್ತಲೆ ಸಾದಿಗ್ ನೂರಿಯೆನಾ?
ರಂಗ್ ರಂಗ್’ದ ರಂಗಾವಲ್ಲಿ 

ಬಣ್ಣ ಮಾಜಾದ್ಂಡ್|

ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುನ ಪಕ್ಕಿದ ರಾಶಿಲ,

ಸ್ವರ ತಗ್ಗಾದ್ಂಡ್|

ಪಟ ಪಟ ನಲಿಪುನ ಉಡಲ್’ಲ

ಇನಿ ಬೆಸರ್ ಪತ್ತ್’ದ್ಂಡ್||
ರಾಶಿ ಮಂದೆಲೆ ನಡುಟ್ಟು ಮೆನ್ಕಿನ,

ಆ ತೆಲಿಕೆ ಗೊಂಚಿಲ್’ಲ,

ಪೊಂಡು ದೂರ ಕೇನಂದೆ

ಎನ್ನ  ಮೋಕೆ ಲೆಪ್ಪುಲ…

ದಾಯೆಗ್ ಈ ತಾಪ ಪಂದ್

ಎಂಡ ಪನಂದೆಲ..
ಎನ್ನುಲಯಿದ ಸಾರ ಪದೊಕುಲೆನ್,

ಪನೊಡು ನಿಂಡ ಒರ|

ಸಾದಿ ಮದಪಂದೆ ಎನ್ನಂಚಿ ಬಲ,

ಈ ನನೊರ!

ಬಾಡಿನ ಎನ್ನ ಉಡಲ ತೋಟೊಗು ಈ,

ದೊರಿಪುಲ ಪನಿ ಬರ್ಸ…||
~ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಅಪ್ಸರೆ

ಪುಣ್ಣಮೆ ಚಂದ್ರನ ಪೊರ್ಲುಗು ಮರ್ಲಾಯಿ,
ಆ ಕಡಲ ಸೆಲೆತ್ತಂಚ|
ನಲಿತ್ತೂಂದು ಉಂಡು ಎನ್ನಲ ಉಡಲ್,
ಪನ್, ದಾಯೆಗ್ ಇಂಚ?|

ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆಡ್ ತಿರ್ಗ್’ದ್ ತೂನಗ,
ಉಂತ್ಂಡ್ ಉಸುಲು ಒಂತೆ|
ದಿಟ್ಟಿನ್ ದೆರ್ಪುನ ತಂಕಲ ದಾಂತೆ
ಸೋತೆನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ||

ಎಲ್ಯ ಪಜ್ಜೆಲೆಡೆ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಕಂಡಿಯ,
ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ಜಾಗೆ|
ಬರುವಲ್ ಪಂಡ್’ದ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ,
ಅಪ್ಸರೆ ಈಯೆಗೆ……!!

~ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ