ನೆನಪು

ಬೀಜಿ ಗಾಳಿಲ ಲೆತ್ತ್ ಪಂಡ್ಂಡ್,
ನಿನ್ನ ನೆನಪುದ ಕತೆ ಸಾರ…
ಮೋಡ ಸಾಲ್’ಡ್ ಮೂಡೊಂದುಂಡು,
ನಮ ಕಲೆಯಿನ ದಿನಮಾನಲ…

ಈ ಅರ್ಲಾದಿನ ಆ ನಂದಲ,
ತಟಪಟ ರಾವೊಂದುಂಡು…
ಕತ್ತಲೆ ಸಾದಿಡ್ ಎನ್ನ ಪಯನಲ,
ನನ ಒಂಚಿ ಪೊವೊಂದುಂಡು?…

ಉಡಲೆನ್ನ ಬರಡಾಂಡ್ 

ಕೇನಂದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಮಾಲೆ,

ಪಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ನೆಲ ಪತ್ತ್ ದೆ

ರೆಕ್ಕೆ ಈ ಜೊತೆ ದಾಂತೆನೆ.

clouds-jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s