ಕತ್ತಲೆ ಸಾದಿ

ಬಾನ ರಾಶಿಡ್ ಮೆನ್ಕುನ ಚಂದ್ರೆ,

ಮದೆಕ್ಕ್ ಸೇರಿಯೆನಾ?

ತಿರ್ತ ಭೂಮಿಡ, ಪಿಸ್’ರ್ ಪತ್ತ್’ದ್,

ತೆಲಿಕೆ ತಗ್ಗಾಯೆನಾ?

ಬೊಲ್ಪುದ ಜೀಟಿಗೆ ತೆಕ್ಕಾದ್

ಕತ್ತಲೆ ಸಾದಿಗ್ ನೂರಿಯೆನಾ?
ರಂಗ್ ರಂಗ್’ದ ರಂಗಾವಲ್ಲಿ 

ಬಣ್ಣ ಮಾಜಾದ್ಂಡ್|

ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಬುಲಿಪುನ ಪಕ್ಕಿದ ರಾಶಿಲ,

ಸ್ವರ ತಗ್ಗಾದ್ಂಡ್|

ಪಟ ಪಟ ನಲಿಪುನ ಉಡಲ್’ಲ

ಇನಿ ಬೆಸರ್ ಪತ್ತ್’ದ್ಂಡ್||
ರಾಶಿ ಮಂದೆಲೆ ನಡುಟ್ಟು ಮೆನ್ಕಿನ,

ಆ ತೆಲಿಕೆ ಗೊಂಚಿಲ್’ಲ,

ಪೊಂಡು ದೂರ ಕೇನಂದೆ

ಎನ್ನ  ಮೋಕೆ ಲೆಪ್ಪುಲ…

ದಾಯೆಗ್ ಈ ತಾಪ ಪಂದ್

ಎಂಡ ಪನಂದೆಲ..
ಎನ್ನುಲಯಿದ ಸಾರ ಪದೊಕುಲೆನ್,

ಪನೊಡು ನಿಂಡ ಒರ|

ಸಾದಿ ಮದಪಂದೆ ಎನ್ನಂಚಿ ಬಲ,

ಈ ನನೊರ!

ಬಾಡಿನ ಎನ್ನ ಉಡಲ ತೋಟೊಗು ಈ,

ದೊರಿಪುಲ ಪನಿ ಬರ್ಸ…||
~ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s